Lidé na cestě, beseda s Mgr. Mikulenkovou - 25. 11. 2015

beseda_Mikulenkova

V sedlické farnosti jsme se rozhodli odpovědět na výzvu papeže Františka, podpořenou také českými biskupy, a nabídnout přijetí uprchlické rodiny na prázdnou faru, kde je možnost ubytování. To je ale jenom základ. „Přijetí“ znamená daleko více.

Relativně jednoduché by bylo vybavit faru nábytkem a zajistit ošacení. Zabezpečit další potřeby rodiny už je náročnější. Poroto si klademe mimo jiné následující otázky: Jsme schopni věnovat každý jednu nebo dvě hodiny týdně svého času tak, aby tím netrpěla naše vlastní rodina? Pomoci zařídit něco na úřadě, dovézt autem, navštívit na faře, pohlídat děti, pozvat na oběd? a nejde jenom o čas. Také peníze budou potřeba. i když předpokládáme nějakou podporu ze strany státu, na všechny potřeby rodiny (náklady za energie, jídlo, léky, úřední poplatky,...) to určitě nebude stačit. Jsme schopni potřebné financování dlouhodobě zajistit? Jakým způsobem stanovit nějaká "pravidla soužití", "provozní řád", a to jak pro uprchlíky, tak pro ty, kteří jim budou ochotni věnovat čas?

Také si uvědomujeme řadu rizik: nemáme v této oblasti žádné zkušenosti, je zde jazyková bariéra. Nevíme, jak zastavit lidi, kteří přicházejí do Evropy, hledají zde bezpečí a prosí o pomoc. Jistě jsou mezi nimi i takoví, kteří pomoc nepotřebují, možná i zločinci, kteří chtějí zneužít naší pohostinnost. Rozlišit jedny od druhých je jistě obtížné, ale možné. v tom spoléháme na naše státní orgány, které jsou v přidělování azylu velmi opatrné. i když vše musí být v souladu se státní legislativou, přesto část obyvatel Sedlice i někteří farníci nebudou s přijetím rodiny souhlasit. Víme, že dobrý úmysl nestačí a je nezbytné se na případné přijetí rodiny postupně připravit.

Nejprve jsme přichystali malý dotazník, abychom předběžně zjistili, co konkrétně můžeme nabídnout. Prostřednictvím webového formuláře se naše farnost přihlásila do databáze, ve které Charita shromažďuje nabídky pomoci pro uprchlíky v nouzi. v kostele byla instalována výstava (www.lidenaceste.cz) připravená pražskou spořilovskou farností sv. Anežky. Náš farář P. Marcin navrhl zapojit do péče o uprchlíky také lidi z dalších farností, které spravuje, kde nejsou podmínky vhodné pro poskytnutí ubytování.

Pozvali jsme na besedu Mgr. Ivetu Mikulenkovou, vedoucí poradny pro cizince a migranty Diecézní charity České Budějovice. Mgr. Mikulenková nás seznámila s činností své poradny, vysvětlila rozdíly mezi pojmy, se kterými se v současnosti často setkáváme – migrace, uprchlík, azylant, mezinárodní ochrana. Poznali jsme rozdíly mezi detenčním zařízením, přijímacím, pobytovým a integračním střediskem. Informovala nás o zákonném rámci, postupu při zajišťování a vracení cizinců, průběhu azylového řízení. Dozvěděli jsme se aktuální informace o počtech žadatelů o azyl u nás i v Evropě. Nejvíce dotazů bylo na Státní integrační program, jak je to se zajištěním bydlení, zaměstnání, zdravotní péče.

Návštěva Mgr. Mikulenkové nám poskytla řadu cenných informací, utvrdila nás v tom, že právě nyní je třeba zachovávat základní křesťanské postoje, být nablízku potřebným a snažit se jim pomoci a jak je důležité zachovat vyvážený postoj a o tématu mluvit v klidu, bez zbytečných emocí.

IMG_7143
IMG_7145
IMG_7146
IMG_7147
IMG_7148
IMG_7142