Posvěcení chrámu Páně děkanského,

     který z příspěvků byl opraven, vykonáno v neděli dne 12. října 1902.

Chrám Páně posvětil Jeho Excellence Nejd. Pan Biskup budějovický Dr. Josef Martin Říha, který již dne 11. října odpoledne do Sedlice zavítal a svaté ostatky mučedníků Honorati et Clementiae (hlavní oltář), které při svěcení oltáře do sepulchrum se vložily, přivezl.

Od slavobrány při rohu domu 131 zbudované, stály spolky a školní mládež, u vchodu hřbitovního pak uvítán byl Jeho Excellence Jeho Jasností Knížetem Pánem, který s jasným princem Bedřichem do Sedlice zavítal, dále uvítal Nejdůst. Pána Biskupa pán c.k. okresní hejtman Skákal s p. c.k. komisařem Novotným, dále pak okresní starosta Bubna, pán c.k. okresní školní inspektor Šafránek s učitelstvem, dále pan vikář - sekretář Čáp a konečně děkan. Jménem osadníků vítaly Jeho Excellenci družičky.

Po vykonaných hodinkách před ostatky svatých v kapli Panny Marie na hřbitově, kdež 18 kněží bylo přítomno, zavítal Jeho Milost do budovy děkanské, kdež Mu pp. členy městské rady s panem měšťanostou Josefem Šavrdou v čele odevzdán byl diplom čestného měšťanství města Sedlice, což Jeho Milost s radostí příjmul. Svěcení chrámu Páně účastnili se dřív již jmenovaní hodnostáři, k nimž mimo Nejjasnějšího Knížete pána s princem Bedřichem mezi hostinou, jíž 53 osob se zúčastnilo, přibyl i svobodný pán z Hildprandtů, baron z Blatné.

V neděli odpoledne bylo svaté biřmování 616 biřmovanců.V pondělí dopoledne byla zkouška ze svatého náboženství a po hostině odjel Jeho Excellence v průvodu děkana do Strakonic na nádraží, odkud rychlíkem do sídla svého odejel.

V sobotu večer uspořádali spolkové a občanstvo dostaveníčko Jeho Excellenci, a sice s hudbou a lampiony. Jeho Excellence nocoval v zámku, jsa od pana vrchního správce B. C. Kratochvíle a jeho choti v bytu jejich přijat.

F. Seyvalter, Pamětní kniha Děkanského úřadu v Sedlici.
Citováno bez pravopisných úprav