Zkouška chrámového sboru - 17. 6. 2013

IMG_1994
IMG_1996
IMG_1997
IMG_2001
IMG_2003
IMG_2004
IMG_2005
IMG_2013
IMG_2014
IMG_2015
IMG_2016
IMG_2021